§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.equipobag.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest

Pracownia Marek Olejniczak

Adres: os.Lecha 108/9, 61-297 Poznań, NIP: 7831540872

Konto: MBank 36 1140 2004 0000 3702 7526 7136

2.Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Nabywcą.

3.Składanie zamówień w Sklepie internetowym następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Nabywca akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2. Przedmioty transakcji

1.Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.equipobag.pl w chwili składania zamówienia.

2.Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.equipobag.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3.Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.equipobag.pl są fabrycznie nowe, wykonane ręcznie w naszej pracowni.


§ 3. Składanie zamówień

1.Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy, przez podany na stronie telefon oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@equipobag.pl lub equipo.bag@gmail.com

2.Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, ale nie później niż w ciągu 2 kolejnych dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wiąże Nabywcę. 

3.W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymanego zamówienia, Sprzedającego zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

§ 4. Formy płatności

1.Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,
- transakcja on-line przez centrum autoryzacji payu.pl oraz http://www.paypal.pl/

§ 5. Realizacja zamówienia

1.Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia oraz dokonania płatności przez Nabywcę.

2.Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia wysłania towaru do Nabywcy.
 

3.Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4.O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Nabywca jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę. 

5.Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia Nabywca może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. 

6.Jeżeli Nabywca nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę.

7.Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT.

§ 6. Dostawa

1.Dostawa wykonywana jest na terenie Polski oraz Europy.

2.Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką kurierską UPS oraz w Paczkomatach.

3.Koszty dostawy ponosi Nabywca.

4.Nabywca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki.

§ 7. Zwroty i Reklamacja.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271), Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru.

2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres: 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2. Wraz ze złożeniem zamówienia Nabywca wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Klient podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 


© 2019 equipobag.pl | All rights reserved | design by PrestaPremium